POČETNA STRANICA

Nastavni materijali

 

 

STRUČNI ČLANCI

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

Uvjeti korištenja
pomoćna zanimanja

timski radovi

prezentacije

 

 

LINKOVI

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

 Na ovoj stranici naći ćete prezentacije i timske radove koje možete koristiti u nastavi. Molim vas da obratite pažnju na uvjete korištenja ovih materijala

 

Uvjeti korištenja nastavnih materijala

Nastavne materijale s ove stranice dozvoljeno je koristiti za rad s učenicima. U tu svrhu dozvoljeno ih je i izmijeniti prema svojim potrebama.
 

Nije dozvoljeno koristiti i prikazivati te materijale, kao ni njihove dijelove na predavanjima, u člancima, knjigama ili objavljivati na CD-u ili internetu. Za te i slične namjene potrebno je tražiti i dobiti pristanak autorice.
 

POMOĆNA ZANIMANJA  NOVO!

U školskoj godini 2006/07 predavala sam matematiku u prvom razredu za zanimanja pomoćni strojar i pomoćni administrator. U te programe upisani su učenici koji su OŠ završili po prilagođenom programu i koji su slabijih intelektualnih sposobnosti, neki i s lakom mentalnom retardacijom. U radu sam se koristila udžbenikom za 5. razred OŠ, i materijalima iz nižih razreda. No mnogo toga morala sam pripremiti i sama. Kako moji učenici nisu mogli puno prepisivati s ploče, pripremala sam za njih nastavne listiće. Rad s listićima omogućio mi je individualizaciju nastave, jer je svaki učenik mogao raditi svojim tempom, i nije se zahtijevalo da učenici riješe sve zadatke, već su neke preskakali, prema svojim mogućnostima. Ovdje možete preuzeti program i nastavne listiće koje sam pripremila i koristila u radu.

Program
Nastavni listići: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, povezivanje računskih operacija, novac, geometrija

 

 

TIMSKI RADOVI

 

Kako pripremiti i organizirati timski rad možete više pročitati ovdje.

 

Kvadratne jednadžbe za trogodišnje škole

 

Timski rad kvadratne jednadžbe namijenjen je uvježbavanju rješavanja kvadratnih jednadžbi u trogodišnjim strukovnim školama. Predviđen je za uvježbavanje tog gradiva nakon obrade, ali može se raditi i za ponavljanje prije pismene provjere. U njemu se nalaze zadatci kakve su učenici već rješavali na prethodnim satovima. Timovi su heterogeni, i od boljih se učenika očekuje da će pomoći slabijima. Učenici prvo rješavaju tri zajednička zadatka, na kojima bi trebali razjasniti sve nejasnoće. Nakon toga, učenici rješavaju svaki svoje zadatke.

 

 

Kvadratne jednadžbe za četverogodišnje škole

 

Slično kao prethodni timski rad, samo su zadaci teži, prilagođeni za četverogodišnje škole. Konkretno, ja sam ga pripremala za ekonomsku školu.

 

 Realni brojevi

 

Timski rad namijenjen uvježbavanju zadataka s realnim brojevima, u prvom razredu četverogodišnje škole.                 

 

Uvod u linearnu funkciju: izbor modela telefonske pretplate

 

Modernizacija nastave traži od nas da što više primjenjujemo matematiku na probleme iz svakodnevnog života,  i  što više koristimo rad u timovima. U ovom primjeru učenici u timovima istražuju problem odabira modela telefonske pretplate, koji se svodi na linearnu funkciju.    

 

Zaustavni put vozila

 

Svjedoci smo da mnogi mladi ljudi smrtno stradavaju u saobraćajnim nesrećama zbog prevelike brzine. Ovaj timski rad zamišljen je tako da učenici nauče nešto o tome  koliko brzina utječe na put kočenja i kako se put kočenja povećava povećanjem brzine vozila.  Može se koristiti u svim razredima srednje škole. Veže se na gradivo drugog razreda, jer se put kočenja mijenja s kvadratom brzine, ali može se iskoristiti i u trećem ili četvrtom razredu. Predlažem ga za zadnje sate u polugodištu ili na kraju godine, kad je ionako teško učenike s nečim zainteresirati. Više o čitavoj zamisli možete pročitati u istoimenom članku.   

 

 

PREZENTACIJE

 

Proporcionalne veličine

 

Prezentacija je rađena za obradu upravo i obrnuto proporcionalnih veličina i pravila trojnog u prvom razredu ekonomske škole. No dijelovi prezentacije sigurno se mogu iskoristiti i u osnovnoj školi. Predviđeno je da učenici uz prezentaciju diskutiraju, iznose rješenja i donose zaključke. Nije dobro da dijelove prezentacije prepisuju u bilježnicu, nego im je bolje podijeliti ispisan sažetak koji mogu zalijepiti u bilježnicu.

 

 

Graf kvadratne funkcije

 

Prezentacija je namijenjena obradi teme graf kvadratne funkcije u srednjoj školi. Učenici sami crtaju grafove funkcija, a točnost svog crteža provjeravaju pomoću slika u prezentaciji. Ne gubi se vrijeme na crtanje po ploči, već nastavnik ima vremena pratiti rad svakog učenika. Ali prezentacija nudi i prijelaz u program dinamične geometrije GeoGebra u kojem se dinamično prikazuje kako promjena

koeficijenata utječe na promjenu grafa. Da biste mogli vidjeti te dijelove prezentacije morate ma svoje računalo instalirati taj program. Program se besplatno preuzima s interneta.

 

Skupovi

 

Prezentacija obrađuje uvod u skupove za 4. razred ekonomske škole. Predviđeno je da učenici sami ili u parovima svojim tempom prolaze kroz prezentaciju, rješavaju zadatke i tako nauče predviđeno gradivo.