POČETNA STRANICA Stručni članci

STRUČNI ČLANCI

Kako pripremiti i voditi rad u timovima

Zašto je timski rad tako uspješan

Motivacija kao uvjet uspjeha

Spirala uspjeha i neuspjeha

Kvaliteta u nastavi matematike

Pristup rješavanju problemskih zadataka

Anketa o kvaliteti nastave

Zaustavni put vozila

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

  timski radovi

   prezentacije

 

 

LINKOVI

 

 

KONTAKT

 

Ovdje možete naći nekoliko stručnih članaka o nastavi matematike, i nastavi općenito. Stručni članci objavljeni su u časopisima za nastavu matematike  Matematika i škola, Poučak ili u zbornicima radova sa seminara.

Kako pripremiti i voditi rad u timovima

pročitaj         preuzmi tekst

U članku su navedene upute kako pripremiti i organizirati timski rad učenika. Opisano je kako se može pripremiti učenike, organizirati timove i podijeliti uloge u timu. Objašnjeni su tipovi zadataka za timski rad. Opisane su i mogućnosti ocjenjivanja timskog rada.

Zašto je timski rad tako uspješan

pročitaj        preuzmi tekst

U članku se, na osnovi teorije izbora Willima Glassera objašnjava zašto učenici vole timski rad i zašto je on tako uspješan.

Motivacija kao uvjet uspjeha

pročitaj        preuzmi tekst

U članku se razmatra zašto je motivacija važna za uspjeh učenika i kako učenike što bolje motivirati za učenje. Cilj rada trebao bi nam biti da učenici, kroz ostvarivanje nastavnog programa, što bolje upoznaju i nauče iskoristiti i razviti svoje mogućnosti. Pri radu s učenicima potrebno je u što većoj mjeri isključiti prisilu. Prisilom se u školi i učenju ne mogu postići dobri rezultati. Učenike treba motivirati, privoljeti, zainteresirati za učenje. Pri tome je važno da učenicima bude jasno zašto je potrebno da nešto nauče, da im gradivo bude zanimljivo prezentirano, a zahtjevi primjereni njihovim sposobnostima. Volja za učenje najlakše se izgubi ako rad nije odgovarajuće nagrađen. Učeniku je nagrada ocjena ili pohvala, i zato se ne treba bojati dobrih ocjena. Ocjenu je važno komentirati. Kroz komentare pokazujemo učeniku da pratimo njegov rad, ukazujemo mu na pogreške koje bi trebao ispraviti i potičemo ga na samoprocjenu svog rada. Ako učenike stalno potičemo i svojim načinom rada motiviramo na učenje oni će postizati dobre rezultate i takav rad donijet će i učenicima i nastavnicima zadovoljstvo.

Spirala uspjeha i spirala neuspjeha

pročitaj         preuzmi tekst

Ponešto o razlozima učeničkog uspjeha i neuspjeha. Niz elemenata koji vode učenike putem uspjeha, ili suprotno zatvaraju u krug neuspjeha.

Kvaliteta u nastavi matematike

preuzmi tekst

U članku se razmatra zašto učenici postižu slabe rezultate u učenju matematike i zašto ju ne vole učiti. Stanje se može popraviti samo kvalitetnim radom učitelja. Učitelj koji kvalitetno radi istinski voli kad mu učenici postavljaju pitanja i neprestano ih na to potiče. Njemu nije teško više puta objašnjavati isto gradivo, sve dok ga većina učenika ne shvati. On ne kritizira učeničke pogreške već ih komentira i objašnjava kako bi učenici iz pogreški što više naučili. Na primjeru je objašnjeno što je to prividno znanje i što znači detaljno objasniti gradivo. Dani su prijedlozi kako poticati učenike na postavljanje pitanja i kako komentirati učeničke pogreške. Kvalitetan učitelj neće se morati služiti prisilom u svom radu jer će kvalitetom motivirati učenike na učenje.

Pristup rješavanju problemskih zadataka

preuzmi tekst

U radu se razmatra pristup rješavanju problemskih zadataka u nastavi matematike. Sagledavaju se poteškoće koje ti zadaci stavljaju pred učenike i učitelje te predlaže pristup koji omogućuje rješavanje tih poteškoća. Navedene su upute koje mogu pomoći učenicima pri rješavanju problemskih zadataka. Zatim je obrazložena i u dva primjera opisana primjena uputa u nastavi.

Anketa o kvaliteti nastave

Preuzmi tekst

Anketa koju nastavnici mogu dati učenicima da bi dobili povratne informacije o svom radu. pitanja u anketi možete promijeniti prema svojim potrebama.

Zaustavni put vozila

Preuzmi tekst

Svjedoci smo da često mladi ljudi, naši bivši ili sadašnji učenici, izazivaju i stradavaju u teškim prometnim nesrećama. Pitala sam se znaju li oni koliko im metara više treba da stanu, kad malo jače pritisnu papučicu gasa? Jesu li to ikada izračunali? Pa na matematici vježbaju računanje. Zašto naši učenici  ne bi, umjesto dosadnih zadataka s decimalnim brojevima, računali zaustavni put vozila? Možda će se bar neki od njih, kad polože vozački ispit, prisjetiti rezultata tih zadataka i skinuti nogu s gasa.