Udruga Hrvatska - Irska

<--! --> Sorry, your browser doesn't support Java(tm). <--! --> Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

The Croatia - Ireland Society

Sve o Udruzi Udruga Image Map         If you have any massage

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01), Osnivačka skupština UDRUGE HRVATSKA - IRSKA, održana u Zagrebu
20. 04. 2002. donijela je


Na engleskom/ In English:


S T A T U T E
of The Croatia-Ireland Society


General lines:

Paragraph 1

The Croatia-Ireland Society (in short: Croatia-Ireland) is a voluntary society of citizens of the Republic of Croatia, that promotes spiritual, scholarly, scientific and economic connections between the Croatian and Irish peoples.

Paragraph 2

The full name of the Society is: THE CROATIA – IRELAND SOCIETY. The Croatia – Ireland Society (later: The Society) is active on the territory of the Republic of Croatia. The central management is located in Zagreb.

Paragraph 3

The Society has a seal. The seal is round, framed in the early Croatian three-strand wicker. In the middle of the seal there is a stylized combination of the Croatian and Irish coats-of-arms. In the Irish coat-of-arms there is a symbol of the harp; the half of the seal with the harp has a green background and the half of the seal with the half of the Croatian coat-of-arms has a form of the harp with the blue background (the coat-of-arms of the Society on the top of the document). In the upper part of the seal it reads the title ‘The Croatia - Ireland Society’, and in the lower part it reads ‘The Central Management in Zagreb’. Etc ....Na Hrvatskom/ In Croatian:

S T A T U T
UDRUGE HRVATSKA-IRSKA


OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Udruga Hrvatska-Irska (skraćeno "Hrvatska- Irska") je dragovoljna udruga građana Republike Hrvatske koji promiču duhovne, znanstvene, kulturne i gospodarske veze između hrvatskog i irskog naroda.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: UDRUGA HRVATSKA-IRSKA.
Udruga Hrvatska-Irska (u daljnjem tekstu Udruga) djeluje na području Republike Hrvatske.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Članak 3.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, obrubljen starohrvatskim pleterom, promjera 30 mm.
U središnjem dijelu pečata nalazi se stilizirani sklop hrvatskog i irskog grba. Irski grb sadrži simbol harfe, polovica pečata s harfom ima podlogu zelene boje, a polovica pečata s hrvatskom polovicom grba ima oblik harfe na plavoj podlozi (grb na vrhu dokumenta).
U gornjem dijelu pečata upisan je naziv Udruga Hrvatska-Irska, a u donjem dijelu pečata sjedište Zagreb.

Članak 4.


Rad Udruge je javan. Javnost se ostvaruje informiranjem novinara tiska i drugih zainteresiranih medija o radu Udruge.

Članak 5.

Udruga je pravna osoba.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik Udruge. Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.

Udruga ima za cilj promicanje duhovne, kulturne, znanstvene i gospodarske suradnje između hrvatskog i irskog naroda.

Udruga će svoje ciljeve i program ostvarivati putem sljedećih djelatnosti:

-poticanjem dijaloga i suradnje između hrvatskih i irskih znanstvenih institucija i znanstvenika sa zadaćom istraživanja povijesti oba naroda i njihovih nepoznatih zajedničkih povijesnih ličnosti i dodirnih točaka,
-upoznavanjem hrvatske i irske javnosti s kulturnim i civilizacijskim dostignućima oba naroda,
-poticanjem znanstvene i tehničke suradnje zbog izrade zajedničkih projekata,
-poticanjem gospodarske suradnje i zajedničkih ulaganja na hrvatskom, irskom i drugim tržištima,
-poticanjem suradnje na području kulture, turizma i športa.

Članak 7.

Udruga će u svom radu surađivati s pojedincima, vjerskim, kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i drugim udrugama i društvima u obje države koja svojim radom promiču gore navedene ciljeve.

Članak 8.

Radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadaća Udruga može izdavati svoje glasilo i druge publikacije sukladno posebnim propisima.

ČLANSTVO


Članak 9.

Udruga ima redovne, podupiruće i počasne članove.
Redovnim članom može postati svaka zainteresirana fizička i pravna osoba koja prihvati Programska načela i Statut, te ako Vijeće Udruge odobri njegov zahtjev za učlanjenje.

Podupirućim članom Udruge može postati fizička ili pravna osoba koja novčano ili materijalno potpomaže djelovanje Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati fizička ili pravna osoba koja pokaže izrazite rezultate u promicanju ciljeva Udruge odlukom Vijeća Udruge.

PRAVA ČLANA

Članak 10.

Prava redovnih članova Udruge su:
- birati i biti biran u tijela Udruge,
- neposredno odlučivati o radu Udruge,
- biti upoznat o aktivnostima i odlukama
Udruge.

DUŽNOSTI ČLANA

Članak 11.

Dužnosti člana Udruge su:
- doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
- poštivati odredbe Statuta Udruge,
- svojim ponašanjem i djelovanjem
doprinositi promicanju ugleda Udruge
- redovito plaćati članarinu.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 12.

članstvo u Društvu prestaje:
- dragovoljnim istupanjem,
- neplaćanjem članarine duže od 12 mjeseci,
- isključenjem u slučaju djelovanja suprotno
programskim načelima i Statutu Udruge, a odlukom komisije časnog suda.

U slučajevima utvrđenim alinejom 2. i 3. ovog članka Odluku o isključenju donosi časni sud Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 90 dana od dana dostave odluke.
Odluka Skupštine je konačna.

TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su: Skupština, Vijeće, Predsjednik, Tajnik, Nadzorni odbor, časni sud.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 14.

Najviše tijelo Udruge je Skupština koju čine svi redovni članovi Udruge.
Zadaće Skupštine su da:

 • bira radna tijela Skupštine,
 • donosi program i Statut Udruge,
njegove izmjene i dopune,
 • donosi financijski plan Udruge i
usvaja završni račun,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava Vijeće Udruge,
 • bira i razrješava časni sud,
 • bira i razrješava Nadzorni odbor,
 • bira i razrješava Predsjednika i Tajnika Udruge
 • raspravlja i usvaja izvješće o radu Vijeća
 • raspravlja i usvaja izvješće Nadzornog odbora,
 • raspravlja i usvaja izvješće o radu Predsjednika, Tajnika i voditelja povjerenstava
 • donosi odluku o visini članarine,
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge

Članak 15.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.
Redovna skupština zasjeda svake godine a saziva je Vijeće. Obavijest sa materijalima upućuje se 15 dana prije dana održavanja Skupštine.
Izvanrednu skupštinu može sazvati Vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članstva.
Izborna skupština održava se svake četiri godine.
Skupština donosi pravovaljane odluke ako je nazočna natpolovična većina članova, natpolovičnom većinom glasova nazočnih osim kada je Statutom propisano drugačije.

Skupština može opozvati Vijeće, člana Vijeća, Predsjednika, Tajnika, Nadzorni odbor, člana Nadzornog odbora ili člana časnog suda, prije isteka mandata na koji su izabrani.

Kada član ili tijelo ne poštuje Statut ili program Udruge, opoziv može pokrenuti 20% članova Udruge, član Vijeća ili Predsjednik.

Kada Skupština opoziva pojedinog člana Vijeća ili Nadzornog odbora bira novog člana do isteka mandata tijela u koji ga bira.

Kada Skupština opoziva tijelo Udruge bira novo tijelo sa mandatom do prve izborne skupštine.

VIJEĆE UDRUGE

Članak 16.

Vijeće Udruge je provedbeno tijelo Skupštine Udruge koje obavlja sve poslove i sve aktivnosti Udruge koje mu povjeri Skupština između dva zasjedanja.
Vijeće ima sljedeće nadležnosti:
 • provodi odredbe Statuta i program rada Udruge,
 • utvrđuje prijedloge izmjena Statuta, Programa rada i Poslovnika,
 • saziva zasjedanje Skupštine,
 • podnosi skupštini godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju,
 • imenuje osobe koje imaju pravo potpisa financijske dokumentacije u ime Udruge,
 • imenuje osobu za predstavljanje i zastupanje u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Udruge odnosno tajnika Udruge,
 • pokreće inicijative prema Programu djelovanja Udruge,
 • donosi Odluku o promjeni adrese sjedišta.

Članak 17.

Vijeće Udruge ima 3 člana. U sastav Vijeća po svojoj funkciji ulazi Predsjednik i tajnik Udruge, te 1 voditelj povjerenstva. Predsjednik je ujedno i predsjednik Vijeća Udruge.
Skupština bira preostale članove Vijeća natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Mandat Vijeća traje 4 godine, a za svoj rad odgovara Skupštini.
Vijeće donosi pravovaljane odluke ako je nazočna natpolovična većina članova vijeća, natpolovičnom većinom nazočnih.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 18.

Predsjednik Udruge bira se između članova Udruge na Skupštini Udruge natpolovičnom većinom nazočnih, a mandat predsjedniku Udruge traje 4 godine. Predsjednik može biti biran više puta uzastopno na tu dužnost.

Predsjednik se može opozvati i prije isteka mandata na redovnoj ili izvanrednoj skupštini Udruge.

Članak 19.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, te predsjeda i vodi sjednice Vijeća.
        Predsjednik:
        Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine.
        -brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine
        -rukovodi radom skupštine i predsjeda
-obavlja i druge poslove utvrđene statutom
Članak 20.

Predsjednik svoju dužnost obavlja volonterski.

POVJERENSTVA UDRUGE

Članak 21

Radi učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i programa Udruga osniva povjerenstva.
Udruga ima osam povjerenstava. i to:
- Povjerenstvo za duhovnost i filozofiju
- Povjerenstvo za povijest
- Povjerenstvo za tehnička i tehnološka i
tehnološka istraživanja
- Povjerenstvo za gospodarstvo
- Povjerenstvo za arhitekturu i urbanizam
- Povjerenstvo za kulturu i umjetnost
- Povjerenstvo za liječništvo i medicinu
- Povjerenstvo za šport i tjelesnu kulturu
Voditelj povjerenstva za kulturu je ujedno i Predsjednik Udruge.

TAJNIK UDRUGE

Članak 22.

Tajnik Udruge bira se između članova Udruge na Skupštini Udruge natpolovičnom većinom nazočnih a mandat Tajnika Udruge traje 4 godine. Tajnik u Udruzi obavlja stručno-administrativne poslove.
Tajnik se može opozvati i prije isteka mandata na redovnoj ili izvanrednoj skupštini Udruge.

Članak 23.

Prema odluci Vijeća Tajnik Udruge u slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika zamjenjuje Predsjednika Udruge sa svim ovlastima.

Tajnik svoju dužnost obavlja volonterski.

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor ima 3 člana koji između sebe biraju predsjednika. članovi Nadzornog odbora biraju se na Skupštini Udruge natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članak 25.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge i kontrolira zakonitost rada Udruge i primjenu Statuta.

Sastaje se najmanje jedanput godišnje i svoje izvješće podnosi skupštini Udruge.

Članak 26.

Nadzorni odbor može sazvati zasjedanje Vijeća i Skupštinu Udruge kada utvrdi odstupanje od odluka i programa u materijalno-financijskom poslovanju te u slučaju kršenja odredaba Statuta.

Članak 27.


časni sud:
članovi odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih statutom.Stegovni postupak provodi časni sud od tri člana.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti časni sud, Predsjednik, Tajnik, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
U stegovnom postupku može se izreći opomena ili donijeti odluka o isključenju iz članstva. Mandat članova časnog suda traje 4 godine. Odluke se donose većinom glasova članova časnog suda.

PRIHODI UDRUGE

Članak 28.

Visinu članarine, način korištenja, raspodjelu sredstava i imovine određuje Skupština Udruge na prijedlog Vijeća Udruge.

Članak 29.

Prihodi Udruge sastoje se od:
- članarine,
- dobrovoljnih priloga,
- donacije,
- dotacija,
- drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 30.

Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje preko jedinstvenog žiro-računa. Naloge platnog prometa potpisuju dvije ovlaštene osobe.
Osobe ovlaštene za potpisivanje naloga platnog prometa su: Predsjednik, Tajnik i član Vijeća kojega ovlasti Skupština Udruge.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 31.

Ovaj Statut donosi Skupština Udruge natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova, a stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 32.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta može podnijeti svako tijelo Udruge ili 10% članova Udruge.
Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Udruge.

Članak 33.

Odluku o prestanku djelovanja Udruge donosi Skupština Udruge.
Imovina Udruge u slučaju prestanka postojanja, ne može se podijeliti članovima Udruge već postaje vlasništvo "Hrvatskog Književnog Društva Sv. Jeronima", Kralja Tomislava 21 (nekada Sv. Ćirila i Metoda).

Članak 34.

Udruga Hrvatska – Irska može osnivati podružnice. Podružnice se mogu osnivati i kao osnovane mogu djelovati i među hrvatskim iseljenicima u inozemstvu. Predsjednik zagrebačke središnjice imenuje predsjednika podružnice, koji je na regionalnoj ili mjesnoj razini pomoćnik predsjednika središnjice. Predsjednik podružnice potvrđuje se na mandat od četiri godine. U smislu članka 18. Predsjednik podružnice može se opozvati i prije isteka mandata na redovnoj ili izvanrednoj skupštini središnjice. Predsjednik podružnice ubire članarinu od članova podružnice i o tome vodi evidenciju. Ako podružnica ima najviše dvadeset članova, članarina se koristi u cijelosti za rad ogranka. Ukoliko članstvo naraste na preko dvadeset članova, djelom članarine (25% prihoda) podružnica podupire međunarodne aktivnosti središnjice.

        OSNIVAČKA SKUPŠTINA:
        Predsjednik
        Emil Čić
        

Go to

Ukupni broj posjeta, 
ove web stranice