LLn_Group (Little Lion)
Opći podaci LLn Manifest Projekti Download Linkovi Kontakt

 

 

ProjektiAKTUALNI PROJEKTIEXbas - EXACT Bussiness Applications System


Knjigovodstveni programski paket za sve kategorije malih i srednjih poduzeća bez specifičnih zahtjeva, posebno prilagođen za upotrebu u knjigovodstvenim servisima.

Paket se sastoji od modula koji sadrže konfiguracijske fileove za forme, reporte i menue, tekstualne fileove s programskim porukama, porukama helpa i sadržajem fiksnih lista vrijednosti, inicijalizacijske fileove za aplikaciju i odabranu instancu aplikacije, te SQL skripte za kreiranje potrebnih objekata u bazi podataka. Uz sve to ide izvršni program (engine) exbas_exe pomoću kojega se aplikacija pokreće.

Verzija paketa na kojoj se trenutačno radi namijenjena je prvenstveno za rad na linux konzoli, dakle na starijim kompjuterima na kojima nije moguće podići X-Windowse ili zbog hardverskih ograničenja instalacija X-Windowsa nema smisla, no može pokretati i iz terminala u X-Windowsima, što je ipak malo zgodnije za rad. Ova verzija paketa pisana je u programskom jeziku C uz korištenje biblioteke ncurses. Verziju paketa za X-Windowse planiramo pisati u programskom jeziku Python. Moduli paketa koriste zajedničku bazu podataka i mogu se međusobno povezati u skladu s potrebama korisnika. Zasad se radi o slijedećim modulima:
 - EXbas_fin - financijsko knjigovodstvo
 - EXbas_mat - materijalno knjigovodstvo
 - EXbas_opl - obračun plaća
 - EXbas_oam - obračun amortizacije
 - EXbas_kam - obračun kamata
 - EXbas_out - kreiranje i ispis izvještaja neovisno o drugim modulima
Svaki od ovih modula može se instalirati i samostalno. Zasad je predviđeno da se koristi baza podataka PostgreSQL. Poseban modul predstavlja EXbas_obp koji je namijenjen vođenju knjigovodstva za obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Zasad "upotrebljivi" moduli, kao i izvršni program exbas_exe koji ih pokreće, mogu se skinuti na stranici Download. Napominjemo da su svi oni u testnoj fazi i da se ne preporuča koristiti ih u poslovanju prije detaljnog testiranja.


Ranije razvijeni moduli sustava EXbas


EXbas_mat - materijalno knjigovodstvo s katalogom materijala i evidencijom ulaza/izlaza materijala - omogućuje kreiranje i ispis kartica materijala i rekapitulacije materijala sa količinama i vrijednostima.
EXbas_oam - vođenje evidencije o imovini poduzeća i obračun amortizacije.
EXbas_ogf - kreiranje i ispis godišnjeg financijskog izvješća.
exactkam - program za izračun kamata (eskontne, kamate za doprinose, zatezne, kamate po dogovoru), u proizvoljnom vremenskom periodu uz promjenjive kamatne stope.

Ovi moduli razvijeni su ranije (u prvoj fazi rada na sustavu EXbas) kao zasebne aplikacije i koriste starije verzije biblioteka iz EXbas_libs. Pošto su donekle testirani, i oni su stavljeni na stranicu Download, izuzimajući program exactkam koji je napisan u "čistom" C-u i po mišljenju autora nedovoljno dotjeran da bi bilo prikladno staviti ga za download.EXbas_libs - EXbas C/ncurses libraries


Biblioteke C/ncurses funkcija koje se koriste u radu EXbas aplikacija.

Ove biblioteke potrebno je uključiti u izvršni program exbas_exe pri njegovom kreiranju. Postoji ukupno 9 biblioteka - tri osnovne - liblncforms, libltxrepts i libncmenus, dvije dodatne - libbsutl i libdlbms i četiri pomoćne - libinfld, libintpr, libinutl i libpsutl.

- liblncforms - biblioteka za rad sa ncurses formama pomoću kojih se može manipulirati podacima iz neke baze podataka (zasad je predviđena samo baza PostgreSQL). Aktualna verzija obuhvaća samo "tablične" forme; forme u obliku formulara i kombinirane forme (formular-tablica) namjeravamo uvesti u nekoj narednoj verziji. Biblioteka sadrži 40 funkcije koje su raspoređene u 6 programskih datoteka.

- libltxrepts - biblioteka za kreiranje tekstualnih ili LaTeX izvještaja sa podacima iz neke baze podataka (zasad samo PostgreSQL). Aktualna verzija omogućava kreiranje samo tekstualnih izvještaja; kreiranje LaTeX-izvještaja namjeravamo uvesti u nekoj narednoj verziji. Biblioteka sadrži 20 funkcija koje su raspoređene u 3 programske datoteke.

- liblncmenus - biblioteka za rad s ncurses menuima koja omogućuje njihovo otvaranje, izbor menu itema i pokretanje menu item akcija. Biblioteka sadrži 8 funkcija (u jednoj programskoj datoteci).

Biblioteka libbsutl sadrži funkcije pomoću kojih se manipulira podacima u bazi podataka (zasad samo PostgreSQL), dok libdlbms sadrži funkcije za kreiranje i rad sa dialog boxovima, te programskim porukama i porukama helpa. Pomoćne biblioteke sadrže funkcije za unos podataka (libinfld), čitanje konfiguracijskih datoteka (libintpr), kontrolu ulaznih podataka (libinutl) i razne druge pomoćne manipulacije (libpsutl). Ukupni broj funkcija u svih 9 biblioteka iznosi 123.
Premda su ove biblioteke razvijane "paralelno" tokom razvoja paketa knjigovodstvenih aplikacija (EXbas), odnosno izvršnog programa exbas_exe, one se mogu koristiti i pojedinačno u drugim projektima.LLncbas_dev - LLn Bussiness Applications Developer


Softverski alat za izradu poslovnih aplikacija u character modu (uz upotrebu biblioteke ncurses)

Ovaj softverski alat sadrži forme za unos vrijednosti parametara konfiguracijskih fileova za forme, reporte, menue i fiksne liste vrijednosti, odnosno inicijalizacijskih fileova za aplikaciju i njezine instance. Također je moguće kreirati odnosno editirati i specifične programske poruke, poruke helpa, te "SQL patterne" koji se koriste u aplikaciji (odgovarajući fileovi otvaraju se u vim editoru).
Alat kreira sve fileove i direktorije potrebne za rad aplikacije u zadanom direktoriju (default je /opt/EXbas/). Aplikacija koja radi na konzoli ponešto se razlikuje od aplikacije koja radi u terminalu, pa je jednu od te dvije mogućnosti potrebno izabrati pri njezinom kreiranju. Aplikacija će koristiti "hrvatska" slova u slučaju kad aktualna environment varijabla LC_ALL ima vrijednost hr_HR.
Aplikaciju čija je konfiguracija kreirana pomoću ovog alata, pokreće izvršni program (engine) exbas_exe. Pomoću exbas_exe-a moguće je pristupati bazi podataka, otvarati menue i pokretati akcije povezane sa izabranim stavkama menua, otvarati forme i reporte s podacima iz baze, manipulirati podacima prikazanim na formama, ispisivati reporte s potrebnim podacima, otvarati programske helpove itd.
Napomenimo da je sve što je moguće napraviti u LLncbas_dev-u moguće napraviti i "ručnim" editiranjem odgovarajućih tekstualnih fileova i njihovom kopiranjem na određeno mjesto na disku (ovdje se radi o ncurses-interfaceu za kreiranje konfiguracije za poslovnie aplikacije koje pokreće exbas_exe, pomoću kojega ovaj posao ide puno jednostavnije i brže).ddc - Debian Disk Partition Creation


Program za automatsko kreiranje Linux Native (ext2 ili ex3) i Linux Swap particije određene veličine na disku. U slučaju da na disku već postoje neke particije program ih pokušava presložiti, a ako to ne ide i smanjiti koristeći programski paket Parted. Program koristi heuristički algoritam za resizing/moving particija kod kojeg se na početku treba zadati parametar "dubine" analize situacije na disku. Program je prvenstveno namijenjem za korištenje u instalacijskim procedurama za Debian GNU/Linux. Aktualno stanje programa (zbog problema s paketom Parted) nije takvo da bi se smio staviti za download.ttp - txt to tex to pdf Converter


Program za automatsku konverziju tekstualnog filea u pdf format. Program razlikuje hrvatska slova ako je konfiguriran na odgovarajući način i ako je tekst napisan korištenjem ISO-8859-2 standarda. Stavljanjem odgovarajućih vrijednosti konfiguracijskih varijabli pdf dokument se može prilagoditi zahtjevima korisnika. Program ne podržava složenije tex/latex komande, pa se može primijeniti samo na jednostavnije tekstove. Konvertirani tekst automatski se prikazuje na zaslonu korištenjem preglednika xpdf.psl - Igra Ploveća Slova


Igra kod koje od slova koja se "šetaju" po ekranu treba sastaviti zadanu riječ. Ideju smo posudili iz jednog (ne sjećamo se kako se zvao) predratnog sarajevskog kviza. Riječi od kojih se jedna slučajno izabire i koristi u igri nalaze se u datotekama pslxx.dat, a te datoteke mogu kreirati i sami korisnici prema uputama danim u info fileu. Aktualna verzija još e uvijek u testnoj fazi - ima samo osnovnu funkcionalnost i ne podržava hrvatska slova.
U PLANUDebian 3.1 (Sarge) Software Package - Paket (kutija) sa DVD-ima (binary i source) Debian GNU/Linuxa 3.1 (Sarge), knjigom uputstava za instalacijom i uvodnim tečajem za rad s Debian Linuxom na hrvatskom jeziku. Cijena paketa bila bi minimalna (da pokrije troškove), a sami DVD-i bi se distribuirali i besplatno.LLn_Woody - jednostavna distribucija Debian GNU/Linuxa 3.0 (Woody) za konzolu. Predviđeno je da ova distribucija uključuje operativni sustav i sav dodatni softver nužan za funkcioniranje verzije paketa EXbas namijenjene za rad na konzoli. Distribucija će biti prilagođena hrvatskom govornom području i postavljat će minimalne zahtjeve na hardver (i386, 16MB RAM-a, 200MB HDD, Hercules/VGA grafika i sl.). Predviđeno je da distribucija bude relativno malena, tako da stane na jedan CD.NW_Passage - arkadna igra